Ilya Dmitrievich Shkredov


  Division of Algebra and Number Theory


    Steklov Mathematical Institute
    Gubkina st., 8
    119991 Moscow, RUSSIA
    +7 (499) 135-2291
    fax: +7 (499) 135-0555
    ilya.shkredov@gmail.com, ishkredov@mi.ras.ru

 

Back